[PATCH v15 15/23] selftests/vm/pkeys: Improve checks to determine pkey support