[PATCH v18 10/24] selftests/vm/pkeys: Fix alloc_random_pkey() to make it really random