[PATCH 1/7] XArray: Fix splitting to non-zero orders