[PATCH v18 16/24] selftests/vm/pkeys: Improve checks to determine pkey support