[PATCH v5 10/12] kunit: Add 'kunit_shutdown' option