[PATCH v15 10/23] selftests/vm/pkeys: Fix alloc_random_pkey() to make it really random